Αθαν. Προσαλεντης 1929-2010

Ο ιατρός Αθαν. Παν. Προσαλέντης, γεννηθείς εν Ιθάκη το 1929, ενεγράφεται εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών το Ακαδημαϊκόν έτος 1947-48 και έλαβεν το πτυχίο του τον Ιούνιο του 1956 με το βαθμό «λίαν καλώς» . 

Το 1956 και επί 5ετίαν πραγματοποιεί μεταπτυχιακήν ιατρικήν εκπαίδευσην στη Πανεπιστημιακή κλινική του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου, υπό την Διεύθυνσην του Καθηγητού κ. Κ. Αλιβιζάτου και άσκηση εις την Νευροχειρουργικήν, εις την Πολυκλινική Αθηνών, υπό την Διεύθυνσην του Υφηγητού κ. Δώρου Οικονόμου. Συμπληρώνει έτσι την εκπαίδευσήν δια την Ιατρικήν ειδικότητα της Νευροχειρουργικής και λαμβάνει τον τίτλον αυτής τον Απρίλιο του 1962.

Κατά το διάστημα της ασκήσεώς του εις την Νευροχειρουργικήν, υποβάλει εις την Ιατρικήν Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διατριβή με θέμα: «Η σπονδυλική αγγειογραφία εις την διάγνωσιν των όγκων του οπισθίου εγκεφαλικού βόθρου» και λαμβάνει τον τίτλον του Διδάκτορος με τον βαθμό «άριστα».

Τον Οκτώβριο του 1961 αναχωρεί για μετεκπαίδευση στο Παρίσι ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβερνήσεως. Εκεί εργάζεται σε εργαστήριο Διαγνωστικής Εφαρμογής των Ραδιοϊσοτόπων εις το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου de la Pitié, υπό την Διεύθυνσιν της Υφηγήτριας Th. Planiol.

Παρακολουθεί θεωρητικά μαθήματα και πρακτικάς ασκήσεις εις το Γαλλικόν Εθνικόν Ινστιτούτο Πυρηνικών Ερευνών Saclay. Εργάζεται επίσης εις το τμήμα λειτουργικής Νευροχειρουργικής του Νοσοκομείου Ste Anne υπό την Διεύθυνσην του Καθηγητού J. Talairach, εις τον τομέα κυρίως της χειρουργικής αντιμετώπισης της επιληψίας και της θεραπευτικής εφαρμογής των ραδιενεργών στοιχείων εις το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα δια της χειρουργικής τεχνικής της στερεοταξίας.

Κατά το διάστημα τούτο προετοιμάζει παραλλήλως επιστημονικήν εργασίαν με τίτλο «Η έσω εγκεφαλική φλεψ ως οδηγόν στοιχείον δια την στερεοτακτικήν χειρουργικήν των εν τω βάθει πυρήνων του εγκεφάλου». Με την εργασία αυτή που την υποβάλλει ενώπιον της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Παρισίων του απονέμεται ο τίτλος του Assistant Entranger τον Ιούνιο του 1963.

Κατά το διάστημα της εργασίας του εις το τμήμα της Λειτουργικής Νευροχειρουργικής με τον καθηγητή J. Talairach, συμμετέχει με ομάδα ερευνητών δια την προετοιμασίαν υλικού προς συγγραφήν άτλαντος του εγκεφάλου ο οποίος εξεδόθει δίγλωσσος στο Παρίσι το 1967.

Τον Απρίλιο του 1964 επιστρέφει εις την Ελλάδα και αναλαμβάνει τη θέση του επιμελητού του Νευροχειρουργικού τμήματος της Πολυκλινικής Παραλλήλως κατόπιν προσκλησεων του Τακτικού καθηγητού της Νευρολογίας κ. Σπ. Σκαρπαλέζου και του καθ. κ. Κώστ. Αλιβιζάτου συνεργάζεται μετά της Πανεπιστημιακής Νεύρολογικής Κλινικής εν των Αιγινήτειω Νοσοκομείο και μετά της Προπαιδευτικής χειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών εν τω Ιπποκράτειο Νοσοκομείω.

Κατά τα έτη 1971-74 πραγματοποιεί εις το πειραματικόν χειρουργείο της Πολυκλινικής Αθηνών, υπό την καθοδήγηση του υφηγ. κ. Δ. Οικονόμου, εργασία επί των αγγείων κονίκλου, τομέα της μικροαγγειοχειρουργικής. Καρπός της εργασίας ταύτης είναι διατριβή επί υφηγεσία υπό τον τίτλον «Συμβολή εις την μελέτην τεχνικών προβλημάτων της μικροαγγειοχειρουργικής»

Το 1976 λαμβάνει τον τίτλο του υφηγητού της χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τον Οκτώβριο του 1982, γίνεται διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας- Πειραιώς.

Το διδακτικό έργο του αφορά: διδασκαλία εις την Νευροανατομικήν και Νευροακτινολογία εις ειδικευομένους Ιατρούς, όπως επίσης και τη Νευροχειρουργικήν Τεχνική. Εδίδαξε εις φοιτητές του 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής Αθηνών το μάθημα της Νευρολογίας. Εδίδαξε ένα έτος εις την Σχολήν Αδελφών του Γεν. Νοσοκομείου

Από το 1982 εδίδασκε ειδικευομένους εις την Νευροχειρουργικήν εις την υπό την Διευθυνσίν του Κλινική.

Μεταξύ των επιστημονικών εταιριών στις οποίες συμμετείχε ήτο και Ιδρυτικόν Μέλος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, Ιδρυτικό, Μέλος της Ελληνικής Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής Εταιρείας και Ιδρυτικό, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοσωματικής Ιατρικής.