Ιδρυση Διδρυματικού διατμηματικού προγράμματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας», το οποίο θα λειτουργήσει με τη συνεργασία της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πατρών και της Α΄ και Β΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Αθηνών καθώς και με τη συνεργασία των υπόλοιπων Πανεπιστημιακών ΩΡΛ Κλινικών της Ελλάδος όπως και των Κλινικών Νευροχειρουργικής, Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και Πλαστικής Χειρουργικής των δύο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Σκοπός του ΔΔΠΜΣ είναι η παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και πιο συγκεκριμένα στη μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας, στην κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής των Παθήσεων Ρινός, Παραρρινίων Κόλπων, Βάσης Κρανίου και προσωπικής Χώρας καθώς και στην σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Το νέο νέο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν και να αποκτήσουν Master Degree Diploma στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων οματαγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν τίτλο  2
ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής, ή Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικής ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει: κύκλο θεωρητικών μαθημάτων, κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης, με πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα, κύκλο εκπαίδευσης και εξάσκησης σε θέματα έρευνας καθώς επίσης και τη διπλωματική εργασία η οποία εκπονείται μετά το πέρας των μαθημάτων.
Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου 
των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιείται πρακτική εξάσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα, εκπαίδευση σε ανατομικά προπλάσματα και πτωματικό υλικό στην ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστική, εξωτερικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές προσώπου και προσθίου κρανιακού βόθρου. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην Πάτρα και στην Αθήνα μία φορά το μήνα και για 10 έως 12 μήνες και το τελευταίο εξάμηνο θα περιλαμβάνει την προετοιμασία για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΔΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα.
Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στο ποσό των 5.000 ευρώ για τον ενάμιση χρόνο σπουδών (3 εξάμηνα), τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 50% των διδάκτρων κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών, το 25% με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και το υπόλοιπο 25% στην έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη ενημέρωσή σας. Θα ακολουθήσουν και επόμενες ενημερώσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Τηλ. 2613/603.264-5
e-mail: georgiathua@upatras.gr
Καθηγητής Βασίλειος Γ. Δανιηλίδης
Δ/ντης της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πατρών