Βραβεία Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Εισαγωγή
Η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία έχει καθιερώσει τα παρακάτω ετήσια βραβεία με
σκοπό την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και μετεκπαίδευσης κυρίως νέων
συναδέλφων. Η ανακοίνωση και η απονομή των βραβείων γίνεται από τον πρόεδρο της
εταιρείας στο Ετήσιο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο κατά το επίσημο γεύμα
και με το πέρας του εργασιών.

Βραβείο «Γεώργιος Μπαλαμπάνης»
Το εν λόγω βραβείο καθιερώθηκε στη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου Γ.
Μπαλαμπάνη. Βραβεύονται οι δύο συνάδελφοι που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες
του συνεδρίου τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, οι οποίοι και θα αποκτήσουν δύο από
τα πλέον κορυφαία νευροχειρουργικά συγγράμματα. Είναι μία ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να επωφεληθούν το μέγιστο από τη συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Βραβείο «Ζαχαρίας Καψαλάκης»
Απονέμεται στην καλύτερη προφορική παρουσίαση κλινικής μελέτης, η οποία
παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου από ειδικευόμενο
νευροχειρουργικής ή ειδικευμένο νευροχειρουργό ηλικίας κάτω των 45 ετών.
Η επιλογή γίνεται από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου με επικεφαλής τον
χορηγό του βραβείου Καθηγητή κ. Κ. Φουντά. Η αξία του βραβείου είναι 500 Ευρώ.

Βραβείο «Ανάπλασις»
Απονέμεται στον κύριο ερευνητή βραβευμένης μελέτης. Η αξία είναι 2000 Ευρώ και
προορίζεται για τη συμμετοχή σε σεμινάριο της European Association of Neurosurgical
Societies (EANS).

Βραβεία για καλύτερη προφορική και αναρτημένη παρουσίαση
Τα βραβεία αυτά επιλέγονται από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και
ανακοινώνονται κατά τη λήψη των εργασιών. Οι συγγραφείς των δύο καλύτερων
εργασιών, θα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα ως ομιλητές του  συνεδρίου της επόμενης
χρονιάς.

 

Βραβεία «Γεώργιος Φόρογλου» και «Χρήστος Αντωνιάδης»
Χορηγούνται στους ειδικευόμενους νευροχειρουργικής που αριστεύουν στις εξετάσεις
της εταιρείας που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου. Το κάθε βραβείο
είναι αξίας 1.000 Ευρώ και καλύπτει τη συμμετοχή σε μία από τις επιστημονικές
εκδηλώσεις της European Association of Neurosurgical Societies (EANS).

 

Πληροφορίες για τις εργασίες προς βράβευση
Όσοι επιθυμούν οι εργασίες τους να είναι υποψήφιες για βράβευση, καλούνται να
υποβάλλουν, εκτός από την περίληψη, και πλήρες κείμενο στην Αγγλική Γλώσσα,
έκτασης 750-1500 λέξεων (μη συμπεριλαμβανομένης της περίληψης και των
βιβλιογραφιών).

Tο κείμενο, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, θα πρέπει να χωρίζεται σε εισαγωγή, υλικό
και μεθόδους, αποτελέσματα και συζήτηση. Στην εισαγωγή θα αναφέρεται ο σκοπός της
εργασίας και θα προσδιορίζονται εν συντομία οι λόγοι που οδήγησαν στη συγγραφή της
μελέτης.

Στο υλικό, μέθοδοι περιγράφονται με σαφήνεια ο τρόπος επιλογής του υλικού και η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, όπως και η έγκριση από την επιτροπή ηθικής. Στα
αποτελέσματα αναφέρονται εν συντομία τα ευρήματα της μελέτης, αφού παρατεθούν
σχετικοί πίνακες, σχεδιαγράμματα και εικόνες. Στη συζήτηση τονίζονται τα κυριότερα
ευρήματα της μελέτης και περιγράφονται οι νέες σημαντικές απόψεις που προκύπτουν
από τη μελέτη και αναφέρονται στα επιστημονικά συμπεράσματα. Στη συνέχεια, γίνεται

η σύγκριση και κριτική ανάλυση των ευρημάτων αυτών με τα δεδομένα της σύγχρονης
βιβλιογραφίας. H βιβλιογραφία περιλαμβάνει κατά αλφαβητική σειρά τους συγγραφείς
αριθμημένους με αραβικούς αριθμούς. Oι αντίστοιχοι αριθμοί σημειώνονται και στο
κείμενο σαν βιβλιογραφικές παραπομπές.

H βιβλιογραφία, οι συντετμημένες λέξεις, όπως και ο τρόπος συγγραφής του άρθρου θα
πρέπει να ακολουθούν τη μορφή που χρησιμοποιεί το περιοδικό της εταιρείας
(https://www.enxe.gr/2022/04/04/hellenic-neurosurgery-instruction-to-authors/).
Οι εργασίες αυτές, μετά από τη σχετική κρίση και επιλογή από την αρμόδια
επιστημονική επιτροπή, προορίζονται για δημοσίευση στο επίσημο περιοδικό της
Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (Hellenic Neurosurgery).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
κ. Γ. Αλεξίου (alexiougr@gmail.com)