ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΝΧΕ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΝΧΕ

 

 1. Κατάθεση από τον αιτούντα προγράμματος εγκρίσεων ΕΟΦ ή/και ΣΦΕΕ και σύντομης παρουσίασης – περιγραφής της εκδήλωσης (σκοπός, κοινό στο οποίο απευθύνεται, χώρος, χρόνος, μέγεθος) προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας τέλεσης αυτής, μέσω σχετικού εντύπου (Έντυπο Χορήγησης Αιγίδας).
 2. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου/εκδήλωσης έχει έκδηλο επιστημονικό ενδιαφέρον, σαφή χαρακτήρα και σύγχρονη θεματολογία, συναφή με τα ενδιαφέροντα της νευροχειρουργικής
 3. H εκδήλωση τηρεί τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς, που τίθενται από τις σχετικές ισχύουσες εγκυκλίους του ΕΟΦ και του ΣΦΕΕ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις.
 4. Το ΔΣ της ΕΝΧΕ  συμφωνεί με το πρόγραμμα και τον χαρακτήρα της εκδήλωσης (συνεδρίου, ημερίδας, σεμιναρίου κ.ά), που αιτείται της αιγίδας.
  Μέσω των αιγίδων η ΕΝΧΕ επιδιώκει την ενίσχυση και συμπλήρωση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού της ρόλου και ως εκ τούτου βασικά αξιολογικά κριτήρια είναι:

  • H θεματολογία της εκδήλωσης είναι πρωτότυπη, προάγει την επιστημονική γνώση χωρίς θεματική αλληλοεπικάλυψη με άλλες εκδηλώσεις στις οποίες η ΕΝΧΕ έχει χορηγήσει την αιγίδα της για την αντίστοιχη χρονική περίοδο προγραμματισμού εκδηλώσεων.

  • Οι συμμετέχοντες ομιλητές και συντονιστές έχουν συνεπή και αναγνωρισμένη παρουσία στο χώρο της Νευροχειρουργικής (και συναφών Ειδικοτήτων) και της έρευνας.
  • Δεν χορηγείται αιγίδα σε εκδηλώσεις που έχουν σαφή προωθητικό χαρακτήρα φαρμάκων.
 1. Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου/εκδήλωσης συμμετέχουν απαραιτήτως και μέλη της ΕΝΧΕ.
 2. Η εκδήλωση έχει επιστημονικό περιεχόμενο, απευθύνεται σε ελληνικό ή διεθνές κοινό και περιλαμβάνει ομάδα ειδικών και εμπείρων ομιλητών. Στοιχεία επικοινωνίας των ομιλητών πρέπει να ευρίσκονται στη διάθεση της ΕΝΧΕ, εφ’ όσον ζητηθούν.
 3. Η εκδήλωση δε συμπίπτει με άλλη εκδήλωση, της οποίας την οργανωτική ευθύνη έχει η ΕΝΧΕ.
 4. Τα μέλη της ΕΝΧΕ απολαμβάνουν 30% έκπτωση επί της συνδρομής εγγραφής, αν υφίσταται τέτοια.
 5. O αιτών αποδέχεται και επιτρέπει την προβολή ή έκθεση από μέρους της ΕΝΧΕ του λογοτύπου και στοιχείων της εκδήλωσης με σχετικές προς αυτήν πληροφορίες.
 6. Εκτός αν άλλως έχει συνομολογηθεί μεταξύ της ΕΝΧΕ και του αιτούντος την αιγίδα, η αιγίδα δεν εμπεριέχει ή συνεπάγεται κάποια οικονομική υποχρέωση από μέρους της ΕΝΧΕ.
 7. Ο αιτών την αιγίδα, όταν πρόκειται για φαρμακευτική εταιρεία ή άλλου είδους εμπορική επιχείρηση, υποχρεούται να καταβάλει ένα ορισμένο ποσό στην ΕΝΧΕ προς οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της.
 8. Μετά το πέρας της εκδήλωσης και σε διάστημα εντός 2 εβδομάδων, ο αιτηθείς την αιγίδα αποστέλλει προαιρετικά μία έγγραφη αναφορά ως 500 λέξεις, στην οποία να επισημαίνεται το κύριο μήνυμα και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της εκδήλωσης, προκειμένου να δημοσιευθεί στα μέσα ενημέρωσης της ΕΝΧΕ

 

Η ΕΝΧΕ εφόσον παραχωρηθεί η αιγίδα δύναται:

 

 1. Να αναρτήσει την ενημέρωση για την εκδήλωση και το πρόγραμμα της στον ιστότοπό της. 
 2. Να συμβάλει, όταν υπάρχει η δυνατότητα στην προβολή ενημερωτικών πληροφοριών σχετικών με την εκδήλωση, που θα τελεσθεί υπό την αιγίδα της, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων ή συνεδρίων των οποίων η ΕΝΧΕ έχει την οργανωτική ευθύνη.
 3. Να δημοσιεύσει στα μέσα ενημέρωσής της την μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης κατατεθείσα αναφορά (εφόσον αποσταλεί στη γραμματεία της ΕΝΧΕ).

 

Διαδικασία παραλαβής και παραχώρησης αιγίδας:

 

 1. Υποβάλλεται συμπληρωμένο το Έντυπο Χορήγησης Αιγίδας  με τα σχετικά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (τουλάχιστον 2 μήνες προ της εκδήλωσης) στη Γραμματεία της Εταιρείας : ( hnss1966@gmail.com και hnss@otenet.gr )
 2. Το ΔΣ της ΕΝΧΕ ελέγχει εάν το αίτημα πληροί τα κριτήρια του Εσωτερικού Κανονισμού Χορήγησης Αιγίδας και αποστέλλει απαντητική επιστολή παραχώρησης αιγίδας στον φορέα που την αιτείται. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια, αποστέλλεται σχετική απαντητική επιστολή.