Εφαρμοσμένη κλινική νευροακτινολογία στα γλοιώματα εγκεφάλου. Επιλογή και ερμηνεία απεικονιστικών μεθόδων μέσω κλινικών περιστατικών

Ημερομηνία : 21.02.2022

K. Φουντάς
Εισαγωγή

Ε. Καψαλάκη
Προεγχειρητική διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με γλοίωμα
εγκεφάλου

Ε. Καψαλάκη – Ν. Φόρογλου
Συζήτηση

Ε. Τσατσαλή
Διεγχειρητική απεικόνιση στη χειρουργική των γλοιωμάτων

Συζήτηση